YDELSER

Vi bistår med konkret rådgivning, som matcher kundens situation, behov og muligheder. Vores udgangspunkt er mange års arbejde med den grønne og bæredygtige dagsorden, som vi kombinerer med praktisk erfaring med at skabe reelle forandringer fra udvikling af strategier til implementering af projekter.

Grønne forretningsmodeller

En grøn forretningsmodel er jeres konkrete plan for, hvordan I opnår en økonomisk rentabel, grøn omstilling. Forretningsmodellen udvikles med afsæt i jeres situation og jeres ønske til fokus. For at udfordre tankerne og de strategiske muligheder anvender vi ofte værktøjerne BeeStar eller Business Model Canvas. På den måde kan ønsker om at støtte op om FN’s 17 Verdensmål eller arbejde med cirkulær økonomi omsættes til både strategi, forretningsplan og målbare indsatser. Se vores flyer om Grønne forretningsmodeller.

Affald og
ressourceeffektivisering

Provice arbejder med analyser og organisering af indsamling, sortering og behandling af affald med henblik på øget ressourceeffektivisering. Vi løser opgaver i hele værdikæden og samarbejde med affaldsproducenter, affaldsbehandlere, affaldsselskaber og kommuner. Vi har stort kendskab til affaldssektoren og erfaring med mange typer løsninger, der sigter efter at minimere affald og maksimere ressourceanvendelsen.

Energieffektivisering og
vedvarende energi

Provice udfører analyser af energibesparingspotentialer for SMV’er , detailhandel og boligselskaber. På trods af mange års oplysningsarbejde er der stadig overraskende store potentialer for energibesparelser i erhverv og boliger. Vi foretager også analyser af nyere vedvarende energi-teknologier, fx biomasse, som har store potentialer for at skabe økonomisk gevinst, øget lokal beskæftigelse og CO2-besparelser.

Projektudvikling
og finansiering

En af vores kernekompetencer er at matche virksomheders konkrete behov og muligheder med støtteprogrammer, både til grøn omstilling, innovation og produktudvikling, samt kompetence- og organisationsudvikling.

Vi er godkendt rådgiver i en række EU-baserede ordninger i hele landet, fx EC SMV, GCO, SMV:Digital, ’Vilje til vækst’ og ’Investering i vækst’. Vi hjælper med at skrive og gennemføre projekter under fx. Horizon 2020 SMV komponent, Nordic Solve, MUDP, GUDP og Innobooster.

Vi har indgående kendskab til støtteordningerne og deres evalueringsgrundlag, og kombineret med et bredt netværk af samarbejdspartnere kan vi derfor hjælpe udvikling og realisering af din idé.

Livscycklusanalyse, EPD’er og miljømærke

LCA (livscyklusvurdering) og EPD’er (environmental product declarations) bruges til at dokumentere et produkts eller serviceydelses potentielle totale miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Det kan bruges internt til at identificere potentialer (eller nødvendige tiltag) og eksternt til at honorere kunders krav om transparent og troværdig miljødokumentation. Provice anvender SimaPro til livscycklusscreeninger og beregninger, f.eks. af materialer og processer. SimaPro er det førende internationale LCA-værktøj.

Provice tilbyder også at udarbejde ansøgning om miljømærke til Svanemærket og EU Blomsten, og vi kan varetage den samlende ansøgningsproces.

Miljøgodkendelser

Med 20 års erfaring i miljøgodkendelser og tilsyn har Provice omfattende indsigt i miljøregler, myndighedsbehandling, dokumentation, VVM screeninger, udarbejdelse af miljøgodkendelser, opdatering af eksisterende ansøgninger, udvikling af procedurer til egenkontrol mv. Vi tilbyder kvalificeret rådgivning i alle forhold, der relaterer sig til miljøgodkendelser og tilsyn. Provice bistår også med tilsynsopgaver i forhold til Bilag 2-virksomheder.

CO2-beregninger og Product Carbon Footprint

CO2-emissionen er et klart udtryk for, hvor meget et produkt eller en ydelse belaster klimaet. Bag den enkle værdi ligger dog end mere kompleks beregning. Provice hjælper med at udvikle en model, som fx medtager materialeforbrug, energiforbrug, transport, ressourcespild og affald, samt viden om produktets brugsfase og bortskaffelse.Modellen omsætter en række forskellige klimapåvirkninger til en enkel værdi, CO2-ækvivalenter, eller i daglig tale: CO2e.

Grønne indkøb og
miljømærkning

Provice har flere års erfaring med at bistå offentlige institutioner og private virksomheder med grønne indkøb, herunder kravspecifikationer og potentialevurderinger samt udvikling af organisationernes kompetencer til at arbejde med grønne indkøb og TCO-vurderinger. Provice tilbyder også at udarbejde miljømærkningsansøgninger til Svanemærket og EU Blomsten, og vi kan varetage den samlende ansøgningsproces.

Lean og procesforbedringer

Har du styr på processerne? Der burde man spørge sig selv om lidt oftere. Det er i processerne, at værdien skabes – og det er også der, det typisk går galt. Det gælder, når man producerer vinduer, sælger biler, håndterer borgerhenvendelser eller er i gang med en grøn omstilling. Provice hjælper med at designe effektive processer tilpasset organisationens behov. Uanset om behovet er stabilitet, kvalitet, kosteffektivitet eller agilitet. Om organisationen er stor eller lille. Eller om fokus er på ’permanente processer’ eller pop-op aktiviteter. Provice konsulenter har arbejdet med LEAN gennem mere end 15 år, og tager erfaringer om Lean-kultur og -værktøjer med i rådgivningen.

Certificering

Udvikling og opdatering af certificerede ledelsessystemer: ISO9001, ISO14001, FSC og Green Key.

Strategi, ledelse og forandringer

Vision, mission og strategi er klassiske dyder inden for forretningsudvikling. Provice bistår med at komme godt igennem strategiprocessen, så der bliver sammenhæng mellem Visionen og de faktiske udviklingsprojekter.

Motivation i organisationer starter med god ledelse og vokser med mindre ledelse! Gensidig tillid, udviklende feedback, forståelse for teamdynamikker og stærk kommunikation hører til blandt de holdbare ledelsesdiscipliner. Provice hjælper med ledelsestræning og organisationsudvikling, som træningsforløb, workshops og individuel coaching.