Ydelser 2019-02-01T11:33:05+00:00

YDELSER

Provice arbejder med videnbaseret helhedsløsninger indenfor miljø, innovation, funding og management.
Vi udfører opgaver for både offentlige myndigheder og private virksomheder.

Miljøinnovation, cirkulær økonomi og
grønne forretningsmodeller

Provice har de senere år været leverandør til projekter om grønne forretningsmodeller, cirkulær økonomi og ressourceeffektivisering. Provice lægger særlig vægt på at give virksomheder konkrete og brugbare løsninger, som er kommercielt interessante og indeholder gode miljøpotentialer. Provice har en omfattende værktøjskasse til at hjælpe virksomheder til at udvikle deres kommercielle potentialer i en mere bæredygtig retning. Provice har lang erfaring med at udvikle og implementere grønne strategier på både ledelsesplan og teknisk niveau.

Affald og
ressourceeffektivisering

Provice arbejder med analyser og organisering af indsamling, sortering og behandling af affald med henblik på øget ressourceeffektivisering. Vi løser opgaver i hele værdikæden og samarbejde med affaldsproducenter, affaldsbehandlere, affaldsselskaber og kommuner. Vi har stort kendskab til affaldssektoren og erfaring med mange typer løsninger, der sigter efter at minimere affald og maksimere ressourceanvendelsen.

Energieffektivisering og
vedvarende energi

Provice udfører analyser af energibesparingspotentialer for SMV’er , detailhandel og boligselskaber. På trods af mange års oplysningsarbejde er der stadig overraskende store potentialer for energibesparelser i erhverv og boliger. Vi foretager også analyser af nyere vedvarende energi-teknologier, fx biomasse, som har store potentialer for at skabe økonomisk gevinst, øget lokal beskæftigelse og CO2-besparelser.

Projektudvikling
og finansiering

Har du en god idé? Provice har megen erfaring med at udarbejde succesfulde projektansøgninger til støtteprogrammer i Danmark, Norden og EU, f.eks. Horizon 2020 SMV komponent, Nordic Solve, MUDP, GUDP og Innobooster. Vi har indgående kendskab til støtteordningerne og deres evalueringsgrundlag, og kombineret med et bredt netværk af samarbejdspartnere kan vi derfor hjælpe udvikling og realisering af din idé.

Livscycklusanalyse

Livscyklusanalyser udføres som screening eller som ISO standard. På det overordnede niveau til at identificere de væsentligste miljøaftryk i et værdikædeperspektiv, således at fokus for indsatser kan prioriteres effektivt. På det detaljerede niveau når der er behov for kvantitative miljødata, f.eks. i valgsituationer, hvor det mest bæredygtige løsning skal dokumenteres. Provice anvender SimaPro til livscycklusscreeninger og beregninger, f.eks. af materialer og processer. SimaPro er det førende internationale LCA værktøj

Miljøgodkendelser og tilsyn

Med 20 års erfaring i miljøgodkendelser og tilsyn har Provice omfattende indsigt i miljøregler, myndighedsbehandling, dokumentation, VVM screeninger, udarbejdelse af miljøgodkendelser, opdatering af eksisterende ansøgninger, udvikling af procedurer til egenkontrol mv. Vi tilbyder kvalificeret rådgivning i alle forhold, der relaterer sig til miljøgodkendelser og tilsyn. Provice bistår også med tilsynsopgaver i forhold til Bilag 2-virksomheder.

Klimaplaner og
klimaregnskaber

Vil du mindske klimabelastningen? Provice tilbyder at udarbejde klimaregnskaber, baselines, forslag til klimaforbedrende indsatser samt sparring til udvikling af klimamålsætninger. Provice lægger vægt på effektive og realiserbare løsninger, hvorfor monitorering og finansiering er en central del af arbejdet. Det er vigtigt for os at udvikle forslag til klimaindsatser, der ikke blot ender i skrivebordsskuffen, men er motiverende og har reelle effekter. Derfor lægger vi stor vægt på både tekniske og organisatoriske aspekter i processen.

Grønne indkøb og
miljømærkning

Provice har flere års erfaring med at bistå offentlige institutioner og private virksomheder med grønne indkøb, herunder kravspecifikationer og potentialevurderinger samt udvikling af organisationernes kompetencer til at arbejde med grønne indkøb og TCO-vurderinger. Provice tilbyder også at udarbejde miljømærkningsansøgninger til Svanemærket og EU Blomsten, og vi kan varetage den samlende ansøgningsproces.

Procesforbedringer og Lean

Har du styr på processerne? Der burde man spørge sig selv om lidt oftere. Det er i processerne, at værdien skabes – og det er også der, det typisk går galt. Det gælder, når man producerer vinduer, sælger biler, håndterer borgerhenvendelser eller er i gang med en grøn omstilling. Provice hjælper med at designe effektive processer tilpasset organisationens behov. Uanset om behovet er stabilitet, kvalitet, kosteffektivitet eller agilitet. Om organisationen er stor eller lille. Eller om fokus er på ’permanente processer’ eller pop-op aktiviteter. Provice konsulenter har arbejdet med LEAN gennem mere end 15 år, og tager erfaringer om Lean-kultur og -værktøjer med i rådgivningen.

Forandringsledelse

Når man laver noget om, ændrer man også noget for nogen. Det giver ofte modstand. De fleste ændringer bør ledsages af forandringsledelse med det mål, at alle involverede forstår og har lyst til ændringerne. Forandringsledelse kan næppe fjerne modstanden helt. Men forandringsledelse gør modstanden mindre og forandringsrejsen kortere. Det er både vigtigt og værdifuldt. Og det giver energi til næste forandringsrejse.

Ledelsesudvikling

Motivation i organisationer starter med god ledelse og vokser med mindre ledelse! Gensidig tillid, udviklende feedback, forståelse for teamdynamikker og stærk kommunikation hører til blandt de holdbare ledelsesdiscipliner. Provice hjælper med ledelsestræning og organisationsudvikling, som træningsforløb, workshops og individuel coaching.